Certyfikaty ekologiczne to jedne z wielu oznaczeń, jakie możemy spotkać na opakowaniach kupowanej żywności. Ich mnogość może wprowadzić nas w konsternację. Czym różnią się od siebie poszczególne certyfikaty?

Spis treści
Jak czytać certyfikaty?
Najważniejsze oznaczenia
Czy opakowania mają znaczenie?
Jak duży jest rynek ekologiczny?

Jak się odnaleźć w gąszczu certyfikatów i jak rozpoznać te ekologiczne? Skąd wiedzieć, które towary dostarczają nam poszukiwanej jakości?

Istnieje wiele certyfikatów i znaków określających produkty jako ekologiczne. Warto się dowiedzieć, co one oznaczają. Wielu działaniom Unii Europejskim przyświeca wspieranie kierunków umożliwiających jak największe ograniczenie negatywnego wpływu produkcji i całego biznesu na środowisko naturalne. Objawia się to nakładaniu opłat na czynności niesprzyjające ochronie środowiska, wprowadzanie surowego prawa nakazującego ochronę środowiska, jak i wspierania działań przedsiębiorców w kierunku zrównoważonego biznesu. Unia Europejska zdecydowanie dąży np. do ograniczenia emisji CO2, zmierza w kierunku ograniczenia korzystania z opakowań nie recyklingowalnych, wspiera edukację i rozwój myśli naukowej w obszarze ekologii. Pojawia się coraz więcej przepisów dotyczących etycznego prowadzenia biznesu na każdym etapie, jego prowadzeni. Analiza procesów biznesowych pod kątem ekologicznym zaczyna się już od etapu pozyskiwania materiałów aż po transparentne informowanie klienta o zawartości produktu i opakowania. Działania te są wspierane całym systemem certyfikacji, tak by nabywcy czy to biznesowi czy konsumenci wiedzieli, czy produkty i firmy spełniają kryteria produkcji ekologicznej.

Odpowiednie znaki potwierdzające posiadane certyfikaty podpowiadają, czy mamy do czynienia z produktem zrównoważonym i etycznym. Produkcja ekologiczna i sprzedaż artykułów ekologicznych są coraz bardziej popularne. Stąd coraz większa jest potrzeba prawidłowego oznakowania takich produktów, by ułatwić konsumentowi wybór produktów, spełniających wymogi ekologiczne i odróżnić produkcję ekologiczną od tej masowej. Warto rozumieć oznakowania, a jest ich sporo, by dokonywać właściwych wyborów. Trzeba pamiętać, że nie wystarczy, by producent napisał na etykiecie, że produkt jest ekologiczny. Nawet jeśli na opakowaniu mamy oznaczenie eko (eco), bio czy organic, produkt, który zasługuje na miano ekologicznego, musi posiadać odpowiedni certyfikat. Brak takiego certyfikatu powinien wzbudzić nieufność konsumenta, gdyż po prostu może to oznaczać, że producent nie ma prawa do nazywania swojego produktu ekologicznym, wykorzystuje naiwność konsumentów i nieuczciwie wykorzystuje modę ekologiczny tryb życia, na zdrową żywność. Istnieje bardzo wiele certyfikatów i oznaczeń, ich popularność jest różna w różnych krajach na świecie.

Certyfikat ekologiczny Euroliść

Euro-liść to jeden z najważniejszych ekologicznych certyfikatów w Europie. W Unii Europejskiej kwestię używania terminów takich jak „bio”, eko”, „organiczny” reguluje Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Na poziomie krajowym zagadnienia te reguluje zaś ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1054 z późn. zm.), która określa zasady wykonania przepisów Rozporządzenia w Polsce. Od 1 lipca 2010 r. natomiast na terenie Unii Europejskiej obowiązuje symbol żywności ekologicznej wspólny dla wszystkich państw członkowskich. Jest to tak zwany euro-liść.
To europejskie logo żywności ekologicznej (listek z białych gwiazdek na zielonym tle) daje gwarancję, co do pochodzenia i jakości kupowanej żywności. Obecność logo na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z zasadami rolnictwa ekologicznego. Z reguły produkt oznaczony tym symbolem, w porównaniu z produktem masowym, będzie miał krótszą datę ważności, bo zawiera mniej konserwantów. Produkt taki będzie się też odznaczał wyższą ceną, która jest pochodną procesu produkcji takiego produktu. Jeśli kupujemy owoce czy warzywa z upraw ekologicznych, mogą być one nieco brzydsze i mniejsze. Jednak będą zdrowsze, a ich smak powinien również być lepszy, od tych hodowanych masowo.

Certyfikat ekologiczny PCBiC

Ekologiczny certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBiC) jest gwarancją, że produkt spełnia rygorystyczne wymagania ochrony środowiska. Warunkiem koniecznym jego otrzymania, jaki muszą spełniać producenci certyfikowanych wyrobów, to zgodność z ściśle określonymi (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu) kryteriami dotyczącymi ochrony zdrowia, braku negatywnego wpływu na środowisko i ekonomicznego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego życia wyrobu. Wymagania zdrowotne i środowiskowe oznakowania ekologicznego „EKO” dostarczają producentowi zasad, jak przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju. Producent i sprzedawca mogą wykorzystać to oznakowanie, aby podkreślić korzyści dla środowiska i efektywność ekologiczną certyfikowanego artykułu.

Certyfikat ekologiczny PCBiC

Certyfikowany kosmetyk naturalny

Kolejne Oznaczenie Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBiC) to znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY”. Oznakowanie takie mogą otrzymać naturalne kosmetyki, które nie powodują negatywnych skutków dla środowiska oraz spełniają ustalone kryteria dotyczące ochrony zdrowia, środowiska i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w trakcie całego cyklu życia wyrobu. Znak ekologiczny EKO „CERTYFIKOWANY KOSMETYK NATURALNY” umieszczony na kosmetyku to gwarancja wysokiej jakości środowiskowej certyfikowanego wyrobu, potwierdzenie przez niezależną jednostkę naturalnego pochodzenia składników, łatwość identyfikacji wyrobu, a także efektywny i prosty sposób informowania klientów i dostawców o działaniach prowadzonych w trosce o środowisko.

Certyfikowany kosmetyk naturalny

Certyfikat ekologiczny EU Ecolabel

Jednym ze szczególnych certyfikatów ekologicznych ustanowionych przez Komisję Europejską i jednym z najbardziej rozpoznawalnych na całym świecie jest EU Ecolabel. Tym certyfikatem nagradzane są produkty i usługi realizujące wysokie standardy ekologiczne na każdym etapie działalności. EU Ecolabel jest dobrowolnym programem europejskim, który swoje początki ma w 1992 r. Jego głównym celem jest zachęcenie biznesu do wprowadzania na rynek wyrobów i usług bardziej przyjaznych dla środowiska. Na podstawie opracowań naukowych, po uzgodnieniach wszystkich zainteresowanych stron w tym naukowców, ekspertów z jednostek właściwych z wszystkich krajów Unii, ale także zainteresowanych przedstawicieli biznesu oraz organizacji ekologicznych i konsumenckich powstają standardy ekologiczne, publikowane jako decyzje Komisji Europejskiej. Te decyzje zawierające kryteria dla poszczególnych grup wyrobów lub usług. oraz oczywiście rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego określają zasady przyznawania oznakowanie EU Ecolabel. Oczywiście decyzja o przyznaniu oznakowania musi być oceniona przez niezależne certyfikujące jednostki właściwe dla danego kraju.

EU Ecolabel

Kryteria przyznania oznakowania weryfikowane są co 3 do 5 lat. Sprawdzenie takie jest potrzebne, aby skontrolować, czy produkty w dalszym ciągu odpowiadają aktualnym potrzebom, czy nadążają za rozwojem technologicznym i najnowszą wiedzą w obszarze trendów proekologicznych. W programie oznakowania ekologicznego ważne jest podejście oparte na analizie cyklu życia wyrobów i usług (tzw. LCA). LCA (Life Cycle Assessment) jest to podejście mające z zastosowanie w różnych procesach, w tym wypadku także w ekologii. Celem jest ocena potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. Metoda ta polega nie tylko na analizie wyniku końcowego. Technika ta przede wszystkim skupia się na oszacowaniu i ocenie konsekwencji całego procesu produkcyjnego dla środowiska naturalnego. Metoda ta pomaga i inspiruje do wzrostu efektywnego zużycia zasobów oraz pozwala na zmniejszenie obciążeń środowiska naturalnego.

Oznakowanie EU Ecolabel jest gwarancją tego, że wszystkie produkty oznakowane tą etykietą zostały tak zaprojektowane, aby ich główne oddziaływanie na środowisko było ograniczone do minimum przez cały cykl LCA, czyli jego powstawania. W takim podejściu cykl życia produktu mierzy się od samego początku, od wydobycia surowców przez ich transport, po produkcję, pakowanie i dystrybucję produktu gotowego, aż po okres wykorzystania produktu i jego utylizację. Oznakowanie wyrobu znakiem EU Ecolabel daje pewność, że decyzje optymalne dla środowiska podejmowane są na każdym etapie cyklu życia produktu, bez poświęcenia wysokiej jakości i właściwości produktu.

Certyfikat BIO

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBiC) znak BIO potwierdza zgodność produktu z kryteriami rolnictwa ekologicznego. W zakresie certyfikacji jest ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt, zbiór naturalny, pszczelarstwo, produkty akwakultury i wodorosty morskie, a także przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży. Oznakowanie i reklama produktów ekologicznych oraz producentów oznaczonych tym certyfikatem znajduje się pod nadzorem Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji SA (PL-EKO-06).

Certyfikat bio

Certyfikat ekologiczny EKO

W zakresie ekologicznej certyfikacji PCBiC znajdują się wyroby, które oznaczane są także znakiem EKO. Producent czy dystrybutor może wykorzystać to oznakowanie akcentując korzyści dla środowiska i efektywność ekologiczną certyfikowanego wyrobu. Znak ekologiczny EKO to jeden z trzech zastrzeżonych na rzecz PCBC S.A. znaków ekologicznych (eko-etykieta środowiskowa Typu-I wg ISO 14024), przyznawany wyrobom i usługom w drodze dobrowolnej certyfikacji. Ekologiczne oznakowanie „EKO” informuje w sposób klarowny o trosce i działaniach na rzecz środowiska dokonywanych przez producenta. Warunkiem koniecznym, jaki certyfikowane produkty muszą spełniać są ściśle określone (w odniesieniu do wcześniej ustalonego akceptowanego poziomu). Kryteria te dotyczą ochrony zdrowia, produkt oznaczony symbolem EKO nie może mieć negatywnego wpływu na środowisko. Musi też hołdować zasadzie takiego wykorzystywania zasobów naturalnych, które niezwykle oszczędnie je wykorzystuje w trakcie całego życia wyrobu. Wymagania zdrowotne i środowiskowe oznakowania ekologicznego „EKO” są drogowskazem dla producenta, jak przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

Certyfikaty ekologiczne Agro Bio Test

Jednostka certyfikująca AGRO BIO TEST to najbardziej doświadczona polska organizacja, która powstała w 1996. W swoim statucie ma cel certyfikacji produktów rolnictwa ekologicznego, stosując wymogi międzynarodowe. Wywodzi się ze struktur kontrolnych Stowarzyszenia EKOLAND utworzonego jeszcze w roku 1989. Organizacja EKOLAND była pionierem w Polsce rolnictwa ekologicznego. AGRO BIO TEST posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (AC 096) w obszarach, takich jak ekologiczna uprawa roślin, utrzymanie zwierząt, pszczelarstwo, przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz i drożdży. Obejmuje również certyfikację wprowadzanych na rynek polski produktów ekologicznych importowanych z zagranicy. Certyfikacja możliwa jest po uprzedniej ocenie systemu produkcji ekologicznej produktów. Po udzieleniu znaku organizacja ta prowadzi nadzór w okresie ważności certyfikatu. Obejmuje on dodatkowe kontrole produkcji oraz badania produktów pobranych u dostawcy lub z rynku.

Agro Bio Test

Ekologiczny certyfikat Bio-Siegel

Bio-Siegel to niemiecki certyfikat dotyczący rolnictwa ekologicznego. Znak ekologiczny Bio-Siegel może być używany zarówno przez producentów i przetwórców, jak i sprzedawców, którzy poddali swoją działalność analizie i kontroli zgodności z normami określonymi w Rozporządzeniu EWG 2092/91 Oczywiście muszą przejść tę certyfikację pomyślnie. Jednolite logo wprowadzone zostało w 2001 roku I jest niezmiernie popularne w Niemczech.

Bio Siegel

Certyfikat ekologiczny Ecocert

ECOCERT certyfikuje przede wszystkim żywność i produkty spożywcze, ale nie tylko. Na rynku możemy znaleźć także kosmetyki, detergenty, perfumy i tekstylia ze znakiem ECOCERT. ECOCERT jest szczególnie popularny we Francji, gdzie kontroli organizacji ECOCERT poddaje się około 70% przemysłu żywności ekologicznej. Zaś w skali całego świata jest to około 30%. ECOCERT jest także wiodącym podmiotem certyfikującym żywność, kosmetyki i tekstylia sprawiedliwego handlu zgodnie z normami ECOCERT.

Certyfikat Ecocert

Certyfikat Fairtrade

Fairtrade to nazwa systemu certyfikacji pozwalająca na oznakowanie produktów Sprawiedliwego Handlu. Organizacją certyfikującą znakiem Fairtrade jest Fairtrade International (FLO International). Certyfikat Fairtrade dotyczy produktów wyprodukowany w krajach rozwijających się, gdy nabywcą jest organizacja z krajów rozwiniętych gospodarczo. Aby uzyskać Certyfikat Fairtrade należy spełnić następujące kryteria bezpośredniego handlu, uczciwej ceny, długoterminowej relacji, możliwość wspierania kredytowego lub robienie przedpłat do biedniejszych producentów z krajów rozwijających się. Organizacje te muszą być demokratyczne i i pozwalać pracownikom organizować się i wspólnie negocjować z pracodawcą. Producentom musi przyświecać ochrona środowiska, a uprawy muszą być prowadzone w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Produkcja w ramach Fairtrade, czyli sprawiedliwego handlu powinna wspierać rozwój lokalnych społeczności np. poprzez gwarantowanej Ceny Minimalnej Fairtrade. Jeśli nie jest osiągana producentom wypłacana jest premia na cele społeczne. Opłacenie opłat udziału w systemie przez jego członków dotyczy zarówno producentów jak i nabywców.

Certyfikat Fairtrade

Certyfikat OCS

Organic Content Standard (OCS) to międzynarodowy, dobrowolny standard, który weryfikuje zawartość włókien organicznych w odróżnieniu do sztucznych w produkcie końcowym. Certyfikacja OCS może dotyczyć każdego produktu nie będącego żywnością. Certyfikacji tym znakiem podlegają produkty zawierające co najmniej od 5% materiału organicznego. Oczywiście najwyżej oceniane są te, które mogą pochwalić się OCS 100%, który używany jest tylko w przypadku produktów zawierającego 95% lub więcej materiału organicznego. OCS BLENDED używane jest w przypadku produktów zawierających minimum 5% materiału organicznego zmieszanego z surowcami konwencjonalnymi lub syntetycznymi. Nie jest jednak sztuką znaleźć ubranie, które zawiera, na przykład, 95% bawełny. Ważna jest głębsza analiza produktu, np. czy powstał w ramach sprawiedliwego handlu.

Certyfikat OCS

Certyfikat GOTS

Aby móc się pochwalić certyfikatem Global Organic Textile Standard (GOTS) pochodzenie włókien, wykorzystanych do produkcji, powinno być naturalne. Dodatkowo uprawy skąd materiał na włókna został dostarczony, powinny być prowadzone metodami ekologicznymi, jasno zdefiniowanymi w odpowiednich międzynarodowych wytycznych. Ponad to produkty nie powinny zawierać żadnych materiałów wytworzonych przy użyciu zmodyfikowanych genetycznie materiałów (GMO - Genetically Modified Organisms) na żadnym etapie produkcji. Certyfikacja Global Organic Textile Standard może dotyczyć między innymi samego włókna, jak i dzianiny, tkaniny, tekstyliów domowych czy ubrań. Zaś wyroby skórzane oczywiście nie mogą być tym certyfikatem oznaczone.

Certyfikat GOTS

Certyfikat GOTS dzieli się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria organic (ekologiczne) to najbardziej wymagająca kategoria, a produkty cieszące się tym certyfikatem muszą składać się, z co najmniej 95% certyfikowanych włókien ekologicznych. Zaś druga kategoria zarezerwowana jest dla produktów z udziałem włókien ekologicznych poniżej 95%. Określa udział % surowców ekologicznych w produkcji („made with x% organic”). Zawartość certyfikowanych włókien ekologicznych musi wynosić co najmniej 70%, by móc się ubiegać o certyfikat Global Organic Textile Standard. Dodatkowym ograniczeniem jest dopuszczenie maksymalnie 10% włókien syntetycznych do produkcji.

Certyfikat USDA Organic

USDA Organic to amerykański znak ekologiczny przyznawany przez The National Organic Program (w skrócie NOP). NOP rozwija, wdraża i nadzoruje produkcję, handel i oznakowanie żywności naturalnej, a także licencjonuje przedstawicieli (nie tylko w USA), którzy certyfikują produkcję zgodną z amerykańskimi standardami ekologicznymi. Jeśli kupujesz produkty z USA warto poszukać takich, które mogą pochwalić się tym standardem.

USDA Organic   

Certyfikat Soli Association

Soli Association jest organizacją brytyjską. Znak Organic Standard - Soil Association oznacza, że produkt jest efektem rolnictwa ekologicznego w Wielkiej Brytanii. Wyroby oznaczone znakiem ekologicznym - Soil Association są w pełni organiczne – nie mają sztucznych dodatków. Certyfikat ten jest też gwarancją, że producent zachowuje wysokie standardy ekologiczne hodowli. Taka hodowla musi odbywać się w warunkach jak najkorzystniejszych dla zwierząt.

Soil Association

Czy ważne są opakowania? Czy opakowania mogą wspierać ekologię?

Znaki informujące o aspektach związanych z ochroną środowiska a dotyczące opakowań są niezwykle istotne dla ochrony środowiska. Rosnąca konsumpcja i towarzyszący jej wzrost ilość opakowań prowadzi do produkcji ogromnej ilości śmieci z opakowań, które, jeśli nie są biodegradowalne lub używane ponownie (recycling), powodują wielkie spustoszenie w środowisku naturalnym. Mogą zatruwać glebę, powietrze oraz wodę. Pozostawione na hałdach wysypisk przez długie lata nie tylko szpecą, ale powodują nieodwracalne w krótkim okresie szkody. Dlatego tak ważne jest wybieranie produktów, które mogą pochwalić się certyfikatami opakowań z materiałów spełniających wymagania dotyczące ochrony środowiska. Dwa aspekty są tu szczególnie ważne, jeśli chodzi o unikanie negatywnego wpływu na faunę i florę, oraz na zbyt ekstensywne wykorzystanie zasobów. Pierwszy z nich to to czy opakowanie jest biodegradowalne i kompostowalne. Opakowanie biodegradowalne to takie, które rozkłada się podczas procesu kompostowania i nie wydziela szkodliwych substancji dla środowiska naturalnego, a zatem również dla zdrowia człowieka, zwierząt i roślin. Drugi aspekt to czy opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia, czyli inaczej mówiąc recyklingu oraz czy z takich recyclingowych materiałów powstało.

Znak recyklingu

Symbol zawierający trzy nawzajem się wskazujące strzałki, tworzące trójkąt oznacza deklaracje producenta, że opakowanie może zostać wykorzystane do recyklingu. Dodatkowo w środku znaku lub zaraz pod nim może znajdować się wartość procentowa, która oznacza, jaka część produktu powstała z materiałów przetworzonych, czyli użytych ponownie.

Recykling

Znak Seedling

Znak sadzonki (znak Seedling) używany jest dla produktów nadających się do kompostowania. Znak taki może nadać jedna z jednostek certyfikujących upoważnionych przez Stowarzyszenie Europejskich Wytwórców Biotworzyw do przyznawania logo Seedling produktom zgodnym z normą EN 13432. Znaki OK compost i Seedling na produktach zapewniają ich rozpoznawalność na całym rynku europejskim jako wyrobów nadających się do kompostowania. Certyfikacją produktów zdolnych do tzw. recyclingu organicznego, czyli biodegradowalnych i kompostowalnych zajmują się między innymi organizacje DIN CERTCO, TUV Austria, zaś w Polsce jest to Centrum Badawczo-Rozwojowe Opakowań (COBRO). Taki symbol jak powyżej, jeśli nie ma dodatkowych oznaczeń, wskazuje, że opakowanie nadaje się do kompostowania w warunkach przemysłowych. Takie opakowanie może być wyrzucane razem z odpadami bio. Uzyskanie takiego certyfikatu uprawnia również do umieszczania na opakowaniu znaków OK Biodegradable i OK Compost.

Znak Seedling

Znak OK Compost

Znak OK Compost istnieje w wersji określającej czy kompostowanie jest możliwe tylko w warunkach przemysłowych (zwykle wymagana jest wtedy wyższa temperatura kompostowania 55-60%) tzw. wersja INDUSTRIAL. Wersja OK Compost HOME oznacza, że kompostowanie jest możliwe w warunkach domowych, czyli w o wiele niższej temperaturze niż ta, w której jest możliwe kompostowanie przemysłowe. Istnieją również znaki informujące o tym, że opakowanie może być kompostowane w lub jest biodegradowalne w wodzie słodkiej lub w wodzie morskiej lub glebie.

OK Compost

Opakowania wielokrotnego użytku

Kolejnym bardzo popularnym i ważnym znakiem jest symbol przeznaczony dla opakowań wielokrotnego użytku. Symbol ten składa się z dwóch strzałki skierowane w przeciwne strony, wpisanych w koło. Produkty wielokrotnego użytku jak sama definicja wskazuje mogą być wykorzystywane więcej niż tylko jeden raz zanim zostaną zutylizowane. Wykorzystanie to może służyć temu samemu celowi co pierwotnie, do którego zostały przeznaczone, jak i w zupełnie innym celu. Np. pudełko może zostać wykorzystane do tego, by odesłać w nim produkt do sprzedawcy w ramach reklamacji. Zamiast konieczności skorzystania z nowego pudełka, wysyłamy towar w tak przygotowanym opakowaniu pierwotnym, żeby nie trzeba było produkować kolejnych opakowań, które lądują na śmietniku. Kreatywność zarówno producentów, jak i klientów pozwala wykorzystać takie opakowanie do przechowywania lub innych, kreatywnych celów.

Opakowanie wielokrotnego użytku

Deutsche Gesellschaft für Qualität

Można również podchodzić do oznakowania opakowań w sposób bardziej detaliczny. Istnieją specjalne oznaczenia i certyfikacje wskazujące na zawartości surowców odnawialnych w masie opakowania. Dodatkowo pozwalają zadeklarować procent zawartości surowca wtórnego w masie opakowania. Przykładem takiego znaku jest certyfikat Deutsche Gesellschaft für Qualität gwarantujący, że wyrób papierniczy powstał w 100% z makulatury. To bardzo popularny i ważny certyfikat, ceniony zwłaszcza w Niemczech. Coraz więcej państw UE zobowiązuje swoich przedsiębiorców do proekologicznych zachowań do ochrony środowiska, do przeciwdziałania nadmiernej produkcji odpadów w tym z opakowań. Wiąże się to za zwyczaj z opłatami, które są tym większe im więcej odpadów się produkuje w procesach biznesowych. Ponadto opłaty te wspierają organizacje zajmujące się odzyskiem i recyklingiem, co wzmacnia dodatkowo politykę minimalizacji negatywnego wpływu opakowań i innych odpadów na środowisko.

Wyrób z makulatury

Certyfikat FSC

Recykling opakowań to jednak nie wszystko. Bardzo ważny w proekologicznym, nastawionym na ochronę środowiska elementem procesu produkcji opakowań jest etap pozyskiwania surowców. Również dla tej części procesu istnieją odpowiednie certyfikaty regulujące również tę sferę. Jednym z takich certyfikatów jest certyfikat FSC, czyli certyfikat Forest Stewardship Council. To jeden z najbardziej wiarygodnych certyfikatów, o dość długiej tradycji i wspierany przez wiele organizacji ekologicznych. FSC jest certyfikatem dotyczącym spełnianie norm w trakcie procesu pozyskiwania surowca. Dotyczy on produktów z drewna, czyli np. papieru czy tektury. Certyfikat ten oznacza, że materiały są pozyskiwane w sposób zrównoważony oraz w sposób etyczny. Aby móc szczycić się certyfikatem FSC należy zwrócić uwagę i dbać o nie przekraczanie poziomu pozyskiwania zasobów leśnych. Należy wspierać przy swojej produkcji ochronę zagrożonych gatunków, ograniczyć do niezbędnego minimum korzystanie ze środków chemicznych. Producentów otrzymujących certyfikaty FSC charakteryzuje również między innymi troska o bezpieczeństwo pracowników, nieograniczanie możliwości dostępu do zasobów leśnych społecznościom lokalnym.

Certyfikat FSC

Jak duży jest rynek z certyfikowanymi produktami ekologicznymi?

Światowy udział rynku certyfikowanej żywności ekologicznej z roku na rok rośnie, coraz więcej konsumentów przekonuje się o wpływie diety na zdrowie człowieka. Obecnie rynek ten przekracza 50 mld dolarów amerykańskich. Zaś wartość polskiego rynku żywności ekologicznej szacowana jest na około 1,4 mld zł. Stanowi to 0,5% całego rynku spożywczego. W latach 2018-2020 rynek rozwija się w tempie ok 10% rocznie. Do najczęściej kupowanych produktów żywności ekologicznej należą produkty mleczne, warzywa, owoce, mięso oraz napoje pochodzenia naturalnego. Rosnące zainteresowanie żywnością ekologiczną powoduje, że coraz większa liczba producentów interesuje się tego typu produkcją ekologiczną. Produkty ekologiczne kupuje wciąż zdecydowanie mniej niż 10 proc. Polaków (szacuje się, że jest ich około 7%). Zaś zdrową żywność produkują dziś gospodarstwa ekologiczne zajmujące bardzo niewiele powierzchni, bo tylko nieco ponad 2 proc. wszystkich terenów przeznaczonych w Polsce pod uprawy. Według Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych na koniec roku 2019 mieliśmy w Polsce ponad 20 tysięcy gospodarstw ekologicznych. Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w 2019 roku wyniosła 507637,13 ha (w tym ok. 117 tys ha w okresie konwersji).

Największe obszary objęte certyfikacją ekologiczną znajdują się w województwach zachodniopomorskim oraz warmińsko – mazurskim. Mimo, że to tylko 2% powierzchni, to Polska jest krajem w Unii Europejskiej pod względem liczby gospodarstw ekologicznych. Oznacza to, że to wciąż marginalny element gospodarki. A szkoda, bo rolnictwo ekologiczne ma dobry wpływ na środowisko naturalne. Oznacza to, że jeszcze długa droga przed Polską do osiągnięcia zrównoważenia w obszarze gospodarki rolniczej. Rynek zdrowej żywności ma przed sobą jeszcze wiele lat dynamicznego rozwoju, a wraz z nim coraz więcej gospodarstw będzie przestawiało się na coraz bardziej pożądaną i perspektywiczną żywność ekologiczną.